Naknada pogrebnih troškova porodicama preminulih penzionera

U skladu sa članom 75. Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, na ime pogrebnih troškova isplaćuje se iznos jedne i po prosečne penzije u prethodnom kvartalu.

Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera (ili onome ko je platio sahranu) u oktobru, novembru i decembru 2018. godine iznosiće 37.460,oo dinara za sve kategorije korisnika penzija.

Uz zahtev za ostvarivanje ovog prava se prilaže:
Izvod iz matične knjige umrlih (fotokopija),
Računi o troškovima sahrane (original ili overena fotokopija)
Fotokopija lične karte podnosioca zahteva
Ček od penzije umrlog korisnika penzije

Pruzmite obrazac: Zahtev za naknadu pogrebnih troškova

Visina naknade utvrđuje se kvartalno.
Naknada se isplaćuje u visini jedne i po prosečne penzije isplaćene u prethodnom kvartalu, u odnosu na dan smrti korisnika.
Iznos naknade možete pronaći na sajtu: Republičkog fonda za penziono i socijalno osiguranje

Leave a Reply