Organizacija posla

Pogrebna preduzeća su servis građana i u svom poslovanju moraju biti vođena ne samo profitom nego i socijalnim motivima.
Kreirajmo model organizacione strukture preduzeća koji će u datim uslovima osposobiti preduzeće da iskoristi šanse koje mu se pružaju, jer se bavi unosnim poslom (efektivnost) i da taj posao obavlja na domaćinski način tako što raspoložive resurse racionalno troši (efikasnost).

Šta su funkcije pogrebne delatnosti, kako organizovati osnovnu delatnost preduzeća i koordinirati je sa pretećim službama.

U današnjoj poslovnoj praksi suočeni smo sa potrebom da se koriste nova menadžment rešenja, a liderska pozicija preduzeća jasno izrazi.

Utisak je da su menadžeri u pogrebnim preduzećima više nego u drugim organizacijama izloženi kontroli i sudu javnosti. Pored ekonomske odgovornosti prema državi kao poslodavcu i zaposlenima sa kojima rade ovi menadžeri imaju posebnu društvenu odnosno socijalnu odgovornost koja se ogleda u izraženoj brizi za korisnika usluga i zaštiti životne sredine.

Leave a Reply